Odpočty vodomerov (II. polrok roka 2023)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci december bude prebiehať riadny odpočet vodomerov za druhý polrok roka 2023. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov hlavne v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný…

Čítať viac ›

Zmena ceny „vodného“ a „stočného“

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec oznamuje svojím zákazníkom, že s účinnosťou od 1.10.2023 mení na základe Rozhodnutia č. 0176/2023/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  ceny nasledovne: Cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom  sa mení z 1,1587 €/m3  na 1,2109 €/m3  bez DPH. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení z 0,6032 €/m3   na  0,6472 €/m3  bez DPH. Vodárenská spoločnosť zároveň zákazníkov informuje, že v zmysle §13 Vyhlášky URSO…

Čítať viac ›

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.,  Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556 zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou   oznamuje, voľné pracovné miesto na pozícii strojník – stredisko ČOV Hlohovec  Zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta.    Kvalifikačné predpoklady: úplné SOU alebo SŠ  v odbore mechanik strojov,  príp. vodárenskom odbore  základná znalosť PC a zobrazovacích systémov zváračské, prípadne elektrikárske skúšky…

Čítať viac ›

Zmena ceny vodného a stočného

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že počnúc dňom 1.1.2023 sa mení cena vodného (cena za dodávku pitnej vody) a stočného (cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody) nasledovne: Vodné – z pôvodnej ceny 1,0595 €/m3 bez DPH na 1,1587 €/m3 bez DPH Stočné – z pôvodnej ceny 0,7061 €/m3 bez DPH na 0,6032 €/m3 bez DPH Vodárenská…

Čítať viac ›

Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“ Súčasťou výzvy je aj výkresová časť, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve a poskytuje sa elektronicky. Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia…

Čítať viac ›

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 301/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa…

Čítať viac ›

Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa

Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. začala  v septembri 2021 realizovať investičnú akciu Rekonštrukcia verejného vodovodu, Hlohovec – Jesenského ulica – 1. etapa. Ide o jedno z dvoch hlavných rozvodných potrubí pitnej vody v Hlohovci.  Celková realizovaná dĺžka podľa projektovej dokumentácie (vrátane častí , prepájajúcich priľahlé ulice) je 460 m. Použitým materiálom v rámci technických štandardov pre širšie centrum a hlavné vetvy je liatina. Investičná akcia bola zo strany našej…

Čítať viac ›

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556 zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou  oznamuje, voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie1. stupňa v odbore stavebníctvo vodičské oprávnenie B Zoznam požadovaných dokladov na  uvedenú funkciu …

Čítať viac ›