INFORMÁCIE O DOTÁCIÁCH

Finančné vzťahy mesta Hlohovec k Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.

Účelový bežný transfer z rozpočtu mesta
Rok 2018
Program 6 Doprava a technická infraštruktúra
Podprogram 6.6 Zásobovanie vodou
Účel Nákup vodomerov
Suma 46 900 EUR
Poznámka Finančné prostriedky poskytované ako bežné transfery z rozpočtu mesta sú verejné prostriedky, ich použitie je účelové a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta Hlohovec do 31.12.2018.