O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26. 6. 2003 spísanou do notárskej zápisnice N 289/2003, NZ 52941/2003 v úplnom znení zo dňa 4. 8. 2003 podľa slovenského práva, ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. V období od 29. 1. 2005 do 30.6.2018 pôsobila pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o.. Pod obchodným menom Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. pôsobí od 1. 7. 2018.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. dňa 18.11.2020 podpísala formou notárskej zápisnice č. N 219/2020, Nz 38435/2020, NCRIs 39028/2020, zmluvu o zlúčení so spoločnosťou Mestská ČOV spol.s.r.o., podľa ktorej je spoločnosťou zanikajúcou bez likvidácie  MESTSKÁ ČOV spol. s r.o..  Vodárenská spoločnosť  Hlohovec s.r.o.sa stala s účinnosťou od 1.1.2021 nástupníckou spoločnosťou MESTSKÁ ČOV spol. s r.o..

 

Základné údaje

Obchodné meno:
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Sídlo:
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
Identifikačné číslo:
36255556
DIČ:
2020173705
IČ DPH:
SK2020173705
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis:
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 14263/T
Základné imanie:
5 294 496 €
Jediný spoločník:
Mesto Hlohovec (výška podielu na základnom imaní 100%)

 

Predmet činnosti

 • odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody
 • prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V – II
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K – I
 • vodoinštalatérstvo
 • technicko-poradenská a konzultačná činnosť
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • prenájom hnuteľných vecí
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • montáž určených meradiel
 • prevádzkovanie parkoviska
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd

Pôsobnosť

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., je prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ktorá je majetkom mesta Hlohovec. V rámci prevádzky zásobuje pitnou vodou odberateľov v meste Hlohovec a mestskej časti Šulekovo. Spoločnosť okrem distribúcie vody zabezpečuje aj odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

S účinnosťou od 1.1.2021 Vodárenská spoločnosť Hlohovec s.r.o. zabezpečuje aj prevádzkovanie mestskej ČOV, ktorá slúži primárne na čistenie odpadových vôd mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo. V menšej miere ČOV zabezpečuje aj čistenie žumpových vôd z celého regiónu.

V rámci prevádzky zásobuje pitnou vodou odberateľov v meste Hlohovec a mestskej časti Šulekovo