Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 301/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 301/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov

 

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením č. 301/2022 sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec, Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec, Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 2, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 161/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 – č. 3, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 221/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1 (účinnosť 13.05.2014), dodatku č. 2 (účinnosť 01.01.2015), dodatku č. 3 (účinnosť 14.07.2015) a VZN 161/2016 (účinnosť 1. 7. 2016) a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 285/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) tak, že:

a) Čl. 2 ods. 2 nariadenia sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2. Vymedzené územie mesta je:

a) zóna A s počtom parkovacích miest 131, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na uliciach:

  • Slov. nár. povstania a Nám. sv. Michala,
  • Podzámska a Kpt. Nálepku,
  • Nám. sv. Michala, Hlohová a Pod Beranom,

b) zóna B s počtom parkovacích miest 41, ktorú tvorí parkovisko ohraničené komunikáciami na uliciach M. R. Štefánika a Hlohová.“

b) Príloha č. 1 k nariadeniu sa nahrádza prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 301/2022, ktorým sa mení adopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov.

2. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.

 

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.03.2022.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár (primátor mesta)

 

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 301/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec. č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov
Zóna A

zonaA

Ortofoto mapu dodal Geodis Slovakia, s.r.o., www.geodis.sk, Ortofomapa Eurosense, s.r.o., www.eruosense.sk


Zóna B

zonaB

Ortofoto mapu dodal Geodis Slovakia, s.r.o., www.geodis.sk, Ortofomapa Eurosense, s.r.o., www.eruosense.sk