Zmena ceny „vodného“ a „stočného“

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec oznamuje svojím zákazníkom, že s účinnosťou od 1.10.2023 mení na základe Rozhodnutia č. 0176/2023/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  ceny nasledovne:

Cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom  sa mení z 1,1587 €/m3  na 1,2109 €/m bez DPH.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení z 0,6032 €/m3   na  0,6472 €/m bez DPH.

Vodárenská spoločnosť zároveň zákazníkov informuje, že v zmysle §13 Vyhlášky URSO č. 323/2022 je možné buď vykonať mimoriadny odpočet do 30 dní od zmeny ceny alebo pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie maximálnej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene maximálnej ceny. VSHC sa rozhodne podľa aktuálne voľných kapacít a technických možností, ktorý zo spôsobov použije.