Zmena ceny vodného a stočného

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že počnúc dňom 1.1.2023 sa mení cena vodného (cena za dodávku pitnej vody) a stočného (cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody) nasledovne:

Vodné – z pôvodnej ceny 1,0595 €/m3 bez DPH na 1,1587 €/m3 bez DPH

Stočné – z pôvodnej ceny 0,7061 €/m3 bez DPH na 0,6032 €/m3 bez DPH

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. podala v zmysle platnej vyhlášky cenový návrh na vydanie cenového rozhodnutia na nasledujúce regulačné obdobie (1.1.2023 – 31.12.2027) už v septembri 2022, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal po vyžiadaní ďalších doplnení návrhu cenové rozhodnutie až 25.1.2023. Z tohto dôvodu nebolo možné informovať zákazníkov skôr, nakoľko URSO nemusí akceptovať návrh v podanom rozsahu.

Dodávka vody ale najmä odvádzanie a čistenie odpadovej vody je technologicky a energeticky náročný proces. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase, kedy bola zákonná povinnosť prevádzkovateľov vypracovať cenové návrhy, nebolo možné do týchto zahrnúť zvýšené ceny energií, Vodárenská spoločnosť Hlohovec pristúpi k opätovnému spracovaniu návrhu v priebehu regulačného obdobia hneď ako to bude možné. O nových skutočnostiach budeme zákazníkov informovať na našej stránke, i jednotlivo písomne v rámci fakturácie.

Zároveň žiadame zákazníkov, ktorí nemajú riadne uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody, resp. odvádzaní odpadovej vody (využívajú napr. vlastný vodný zdroj-studňu na sociálne účely a nemajú ho nahlásený pre odvádzanie odpadových vôd), aby tak neodkladne urobili v termíne do 30.3.2023.