Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Spoločnosť

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., 

Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556

zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou

 

oznamuje, voľné pracovné miesto na pozícii strojník – stredisko ČOV Hlohovec 

Zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta. 

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné SOU alebo SŠ  v odbore mechanik strojov,  príp. vodárenskom odbore 
  • základná znalosť PC a zobrazovacích systémov
  • zváračské, prípadne elektrikárske skúšky výhodou 

                                

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • životopis a profesijný životopis 
  • fotokópia dokladu o vzdelaní
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

 

Iné kritériá a požiadavky :

  • prax v odbore strojárskom alebo vodárenskom  minimálne 5 rokov 
  • bezúhonnosť
  • zvládanie stresových situácií

–      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

  • ochota pracovať pri obsluhe strojno – technologického zariadenia ČOV v nepretržitej prevádzke v 12 hodinových smenách 

 

Pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

 

Plat : 5,10€/ hod.

 

Žiadosť o účasť na pohovore s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

 

Vodárenské spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

najneskôr v termíne do 26.5.2023

 

Vybraní uchádzači budú prizvaní na pohovor jednotlivo na presne dohodnutý termín. 

 

V Hlohovci, dňa 4.5.2023