Prevádzkovanie plateného parkovania

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. je prevádzkovateľom parkovacích miest podľa zákona o pozemných komunikáciách. Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta je spoplatnené v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 16.30 hodÚhrada je stanovená vo výške 0,50 EUR za 1 hodinu za jedno parkovacie miesto, a to za každú začatú hodinu. Na zaplatenie úhrady je možné použiť parkovací automat.

 

Vymedzeným územím mesta je:

Zóna A
s počtom parkovacích miest 113, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na uliciach:

  • Slov.nár.povstania a Nám.sv.Michala
  • Podzámska a Kpt.Nálepku
  • Nám.sv.Michala, Hlohová a Pod Beranom

Zóna B
s počtom parkovacích miest 41, ktorú tvorí parkovisko ohraničené komunikáciami na uliciach:

  •  M.R.Štefánika a Hlohová.

 

Ostatné podrobnosti ako spôsob preukázania zaplatenia úhrady, vymedzenie parkovacích zón ako aj podmienky vydania parkovacích kariet pre abonentov, upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 v znení dodatkov č. 1 – 3. a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 285/2021

 

Kontakt

Úsek administratívy

Telefón: +421 33 381 33 26
E-mail: alena.lukacova@vshc.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 330/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec

Dátum zverejnenia návrhu: 30.5.2023

Schválené: 15.6.2023

Vyhlásené: 21.6.2023

Účinnosť: 8.7.2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 330/2023 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec

 

Dočasné spoplatnené parkovacie stojiská pred vstupom do kostola na Nám. sv. Michala boli v súvislosti s účinnosťou VZN 330/2023 o dočasnom pakovaní na vymedzenom území mesta zrušené, na mieste bolo obnovené pôvodné dopravné značenie a bola obnovená pešia zóna.

Parkovaním v danom mieste sa vodiči dopúšťajú priestupku voči pravidlám cestnej premávky.

Prosíme vodičov aby rešpektovali dopravné značenie a aby už naďalej v danom mieste neparkovali.