Dodávka pitnej vody verejným vodovodom

Štandardy kvality za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

štandard kvality A (počet) B (počet) C (počet) D (počet) E (%) F (počet) G (hodnota)
§ 2 ods. 1 písm. a) 60 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 2 ods. 1 písm. b) 0 0 0 0 0,00 0 0.00
§ 2 ods. 1 písm. c) 0 0 0 0 0,00 0 0.05
§ 2 ods. 1 písm. d) 0 0 0 0 0,00 0 0.00
§ 2 ods. 1 písm. e) 0 0 0 0 0,00 0 0.05
§ 2 ods. 1 písm. f) 0 0 0 0 0,00 0 0.00
§ 2 ods. 1 písm. g) 24 0 0 0 0,00 0 0.10
§ 2 ods. 1 písm. h) 0 0 0 0 0,00 0 0.05
§ 2 ods. 1 písm. i) 24 0 0 0 0,00 0 0.05
§ 2 ods. 1 písm. j) 23 0 0 0 0,00 0 0.10
§ 2 ods. 1 písm. k) 23 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 2 ods. 1 písm. l) 1 0 0 0 0,00 0 0.10
§ 2 ods. 1 písm. m) 11 0 0 0 0,00 0 0.15
§ 2 ods. 1 písm. n) 0 0 0 0 0,00 0 0.05
Úroveň kvality dodváky vody (%) 100.00
Požadovaná hodnota (%) 95.00

Prehľad o výške kompenzačných platieb

stručný popis štandardu kvality kompenzačná platba (€) počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedstatočného množstva vody 0 0
§ 2 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 0
§ 2 ods. 1 písm. g) – opätovné obnovenie dodávky vody 0 0
§ 2 ods. 1 písm. h) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody 0 0
§ 2 ods. 1 písm. k) – zabezpečenie plynulej dodávky vody 0 0
§ 2 ods. 1 písm. l) – zabezpečenie presšania meradla 0 0
§ 2 ods. 1 písm. m) – overenie správnosti vyúčtovania faktúrovanej sumy za dodávku vody 0 0
Spolu 0 0

Evidenciu štandardov kvality za predchádzajúce roky nájdete v jednotlivých výročných správach, ktoré sú zverejnené tu.

https://vshc.sk/vyrocne-spravy/