Cenník vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. l písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods.7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt

Vodárenské a technické služby, s. r. o.,
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec,
IČO: 36 255 556

určuje na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 tieto ceny:

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0595 € bez DPH / 1 m3
(1,2714 € s DPH / 1 m3)
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,7061 € bez DPH / 1 m3
(0,8437 € s DPH / 1 m3)