Cenník vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. c) a d), § 3 § 9 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že pre regulovaný subjekt Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO 36 255 556 schvaľuje

na obdobie od 1. októbra 2023 tieto ceny:

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2109 € / m3
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,6472 € / m3

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.


 

ceny za obdobie od 1. januára 2023 do 30. septembra 2023:

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1587 € bez DPH / 1 m3
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,6032 € bez DPH / 1 m3

 

 

ceny za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022:

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0595 € bez DPH / 1 m3
(1,2714 € s DPH / 1 m3)
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,7061 € bez DPH / 1 m3
(0,8437 € s DPH / 1 m3)

Cena za čistenie odpadových vôd zo žúmp vývozom je stanovená na obdobie od 1.1.2023 nasledovne:

Cena za čistenie odpadových vôd zo žúmp s miestom vypúšťania

Prevádzka ČOV Hlohovec, Pod Šomoď, Hlohovec

2,30 € bez DPH / 1 m3
(2,76 € s DPH / 1 m3)
Cena za čistenie odpadových vôd zo žúmp s miestom vypúšťania

Záchytná šachta Šulekovo, ul. Osloboditeľov, Hlohovec

!!!Vývozy sú zrušené od 10.1.2023, prípadný vývoz bude klasifikovaný ako neoprávnený!!!

2,80 € bez DPH / 1 m3
(3,36 € s DPH / 1 m3)

Cena za čistenie odpadových vôd zo žúmp vývozom od 1. apríla 2022 do 31. decembra 2022:

Cena za čistenie odpadových vôd zo žúmp s miestom vypúšťania

Prevádzka ČOV Hlohovec, Pod Šomoď, Hlohovec

2,00 € bez DPH / 1 m3
(2,40 € s DPH / 1 m3)
Cena za čistenie odpadových vôd zo žúmp s miestom vypúšťania

Záchytná šachta Šulekovo, ul. Osloboditeľov, Hlohovec

2,50 € bez DPH / 1 m3
(3,00 € s DPH / 1 m3)