Prevádzka ČOV

Areál ČOV Hlohovec je umiestnený  na ľavom brehu Váhu v lokalite Pod Šomoď za  sídliskom Dolná Sihoť  na ploche 17 500 m2.
Čistiareň odpadových vôd v Hlohovci bola vybudovaná v rokoch 1996 – 2001 a v rokoch 2011 – 2012 bola rekonštruovaná za účelom prebudovania technológie ČOV na linku s odstraňovaním nutrientov a dobudovania kalového hospodárstva.
Do roku 2020 prevádzkovala čistiareň Mestská ČOV, s r.o., od 1.1.2021. po zlúčení MČOV a Vodárenskej spoločnosti ju prevádzkuje Vodárenská spoločnosť, s r.o. Hlohovec.
ČOV Hlohovec je mechanicko-biologická čistiareň s predradenou denitrifikáciou  a chemickým zrážaním fosforu. Kalové hospodárstvo pozostáva z aeróbnej stabilizácie kalu a jeho následného mechanického odvodnenia na pásových lisoch.
Projektovaná kapacita ČOV je 27500 EO a priemerný bezdažďový denný prítok je 6394 m3 . Na ČOV Hlohovec sú čistené komunálne odpadové vody  z Hlohovca a z mestskej časti  Šulekovo, ktoré sú privádzané gravitačnou kanalizáciou. ČOV Hlohovec zabezpečuje tiež čistenie  odpadových vôd , dovážaných cisternovými vozidlami  z okolitých obcí.
Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do rieky Váh v riečnom kilometri 97,900.

Garantované ukazovatele kvality odpadovej vody na odtoku
Parameter BSK5 CHSKCr NL NH4+-N Nc Pc
Jednotka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
p/m p/m p/m p/m//pz1/mz1 pc/mc//pz1/mz1 pc/mc
Hodnota 20/30 75/100 15/30 10/20//15/30 15/30//25/40 2/4

Interaktívna prehliadka ČOV Hlohovec

čov hlohovec

Upozornenie: prezentácia funguje len v prehliadači internet explorer
Prezentáciu je možné spustiť kliknutím na obrázok alebo na odkaz : ČOV Hlohovec