Žiadosti

Postupy pri vybavovaní administratívnych záležitostí

Postup pri zriadení vodovodnej a/alebo kanalizačnej prípojky

1. Žiadateľ dá vypracovať projektovú dokumentáciu vodovodnej a/alebo kanalizačnej prípojky.
2. Žiadateľ vyplní „Žiadosť o vyjadrenie“STIAHNUŤ ŽIADOSŤ a následne ju pošle na e-mailovú adresu info@vshc.sk, prípadne poštou alebo osobne do sídla Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. spolu s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. Na základe predloženej žiadosti o vyjadrenie a projektovej dokumentácie bude vydané stanovisko Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.. V prípade negatívneho stanoviska, je potrebné zapracovať pripomienky do projektovej dokumentácie a následne dať znovu posúdiť projektovú dokumentáciu s novou žiadosťou. Stanovisko k projektovej dokumentácii je spoplatnené v zmysle platného cenníka Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. a bude vydané žiadateľovi po uhradení vystavenej faktúry. Tento proces trvá maximálne 30 dní.
4. Po súhlasnom stanovisku k projektovej dokumentácii žiadateľ vyplní a pošle „Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu“STIAHNUŤ ŽIADOSŤ. V žiadosti sú uvedené podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu. Súčasťou podmienok je vykonať zemné práce spojené s obnažením verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie. Podrobnejšie podmienky pripojenia, požiadavky prípadne parametre prípojok sú uvedené v technických požiadavkách pre návrh VV a VK. Na základe žiadosti o pripojenie bude žiadateľ kontaktovaný pracovníkom Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., z dôvodu dohodnutia termínu obhliadky pripravenosti pripojenia na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu do 30 dní od podania žiadosti.
5. V prípade splnenia technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti je žiadateľ povinný uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody a odkanalizovaní do 5 pracovných dní.
6. Od dňa doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody žiadateľom (odberateľom) bude do 7 pracovných dní vykonaná montáž vodovodnej prípojky a zabezpečená plynulá dodávka vody, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

Prepis odberateľa na odbernom mieste

1. Žiadateľ (nový odberateľ/pôvodný odberateľ) vyplní „Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste“STIAHNUŤ ŽIADOSŤ a následne ju pošle na e-mailovú adresu info@vshc.sk, prípadne poštou alebo osobne do sídla Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. spolu s požadovanými prílohami.
2. Vodárenská spoločnosť Hlohovec s.r.o. bude kontaktovať nového odberateľa do 30 dní od podania žiadosti, z dôvodu uzatvorenia zmluvy o dodávke pitnej vody a odkanalizovania. V prípade všetkých uhradených pohľadávok/faktúr bude vykonaný prepis odberateľa. V prípade neuhradených pohľadávok môže prevádzkovateľ prerušiť dodávku pitnej vody a odkanalizovania na odbernom mieste.

Zrušenie pripojenia na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu

1. Žiadateľ vyplní „Žiadosť o demontáž vodomeru“STIAHNUŤ ŽIADOSŤ a následne ju pošle na e-mailovú adresu info@vshc.sk, prípadne poštou alebo osobne do sídla Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. spolu s požadovanými prílohami.
2. Vodárenská spoločnosť Hlohovec s.r.o. bude kontaktovať žiadateľa do 30 dní, z dôvodu dohodnutia termínu demontáže určeného meradla na odbernom mieste. Demontážou určeného meradla a uhradením pohľadávok bude ukončená zmluva medzi odberateľom (žiadateľom) a prevádzkovateľom (Vodárenskou spoločnosťou Hlohovec, s.r.o.).

Reklamácia/požiadavka o preskúšanie vodomeru

Reklamácia:
1. V prípade zistenia možnej chyby na faktúre alebo iného nedostatku spôsobeného prevádzkovateľom (Vodárenskou spoločnosťou Hlohovec, s.r.o.) môže odberateľ vyplniť „Žiadosť o reklamáciu alebo požiadavku o preskúšanie vodomeru“STIAHNUŤ ŽIADOSŤ a následne ju pošle na e-mailovú adresu info@vshc.sk, prípadne poštou alebo osobne do sídla Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. Pri reklamácii je potrebné vo vrchnej časti žiadosti označiť krížikom reklamáciu.
2. Stanovisko k žiadosti o reklamáciu vydá Vodárenská spoločnosť Hlohovec do 30 dní od podania žiadosti.

Požiadavka o preskúšanie vodomeru:
1. V prípade pochybnosti merania určeného meradla (vodomeru) môže odberateľ požiadať o preskúšanie vodomeru v zmysle zákona 442/2002 Z.z. vyplnením žiadosti a označiť krížikom požiadavku o preskúšanie vodomeru v zmysle zákona 442/2002 Z.z. a do predmetu reklamácie uviesť „Preskúšanie meradla“.
2. Prevádzkovateľ (Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.) do 30 dní od podania žiadosti bude kontaktovať žiadateľa z výmeny vodomeru na odbernom mieste. Demontovaný vodomer bude následne zaslaný do akreditovaného skúšobného laboratória na preskúšanie.
3. Po vykonaní skúšania meradla v akreditovanom laboratóriu bude žiadateľ informovaný o výsledku písomne bezodkladne poštou/e-mailom. V prípade správnosti merania určeného meradla hradí náklady na preskúšanie v laboratóriu žiadateľ v zmysle cenníka akreditovaného laboratória. V prípade nesprávneho merania určeného meradla hradí náklady na preskúšanie prevádzkovateľ (Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.) a vodné/stočné bude stanovené technickým prepočtom za posledné merané obdobie.

Dokumenty