Výzva na predkladanie ponúk – “Stropná doska kanalizačnej šachty“

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Stropná doska kanalizačnej šachty“

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 2 Zadanie – Stropná doska kanalizačnej šachty

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 3 Titulka výkazu

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 4 Statický posudok

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 5 Výkres stropnej dosky

pdf prewievOtvoriť súbor