Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Spoločnosť

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.,

Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556

zastúpená konateľkou, Ing. Beatrix Kopcovou

 oznamuje, voľné pracovné miesto na pozícii odborný pracovník úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zároveň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta.

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie1. stupňa v odbore stavebníctvo
 • vodičské oprávnenie B

Zoznam požadovaných dokladov na  uvedenú funkciu  :

 • životopis a profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritériá a požiadavky :

 • znalosť stavebného zákona, zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vodného zákona
 • technická gramotnosť, aktívna práca v prostredí GIS
 • samostatnosť
 • analyzovanie a aktívne riešenie problémov

Osobnostné predpoklady :

 • spoľahlivosť
 • precíznosť
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Pracovná náplň :

 • Garant GIS (SW LIDS – aktualizácia dát, mapovanie v teréne, implementácia prepojení s inými informačnými systémami)
 • Vyjadrovacia činnosť (k projektovej dokumentácii, k existencii sietí, stanoveniu technických podmienok a pod.)
 • Garant PTIS (Prevádzkovo-technický informačný systém) – aktualizácia dát, mapovanie v teréne, implementácia prepojení s inými informačnými systémami
 • Sledovanie kvality: Prevádzkový monitoring VV a VK a vykazovanie štatistík (SHMÚ, ZberVaK, VÚVH, atď.)

Ponúkaný plat (základná mzda v hrubom) : min 850 € – v závislosti na dosiahnutom vzdelaní  a dĺžke praxe.

Druh pracovného pomeru : plný úväzok.

Pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o účasť na pohovore s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

najneskôr v termíne do 25.11. 2021.

 

Vybraní uchádzači budú prizvaní na pohovor jednotlivo na presne dohodnutý termín.

 

V Hlohovci, dňa 14.10.2021

  

Ing. Beatrix Kopcová

                                                           konateľka spoločnosti