Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia vodovodu

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov obstarávateľa: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Sídlo obstarávateľa: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
IČO: 36255556
IČ DPH: SK2020173705
Zastúpený: Mgr. Tomáš Borovský, konateľ spoločnosti
Telefón: 033/7320135

Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní).

Meno osoby určenej obstarávateľom na styk s uchádzačmi:
Ingrid Ličková – tel. č. 033/3813384 ingrid.lickova@hlohovec.sk

2. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vodovodu (hlavného rozvodného potrubia) na ulici Kpt. Nálepku v Hlohovci z dôvodu jeho vysokej poruchovosti v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava – Ružinov, číslo zákazky: 013/18 s dátum vypracovania 04/2018.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
Doplnkový slovník:
IA13-5 – Rekonštrukcia

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45231112-3 Inštalácia potrubného systému
44161200-8 Vodovodné potrubia
45233320-8 Práce spodnej stavby ciest
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest

3. Miesto uskutočnenia stavebných prác:

rozvodné vodovodné potrubie na ulici Kpt. Nálepku a čiastočne na Vodárenskej a Podzámskej ulici v Hlohovci

4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a v neocenenom výkaze výmer.
Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov vrátane kompletnej dokumentácie potrebnej na vypracovanie ponuky môžu zasielať svoje žiadosti elektronicky na adresu: ingrid.lickova@hlohovec.sk ; info@vshc.sk

5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:

Táto zákazka sa nedelí na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

6. Informácie o variantoch:

Uchádzačom sa povoľuje predložiť variantné riešenie spôsobom bezvýkopovej technológie vťahovania, keď sa do pôvodného potrubia vťahuje nové potrubie, ale priemerom menšie ako pôvodné v tej časti, kde je v projektovej dokumentácii navrhnutý otvorený výkop – úsek č. 1 a úsek č. 3.

Podrobnejšie informácie o možnosti predloženia variantného riešenia je uvedené v súťažných podkladoch.

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

do 40 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:

15. 08. 2018 do 15:00 h
Spôsob predkladania ponúk je uvedený v súťažných podkladoch.

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena
Obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk použije elektronickú aukciu. Podrobné informácie o spôsobe vyhodnotenia ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

10. Lehota viazanosti ponúk:

do 30. 11. 2018

11. Doplňujúce informácie:

Ostatné podmienky ohľadom zadávania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch