Meníme meno, od 1. júla sme VSH

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. poskytuje služby v oblasti distribúcie a odvádzania vody verejnou kanalizáciou v meste Hlohovec už pätnásť rokov. Začínala ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. v roku 2003, pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. pôsobí od januára 2005.

V období rokov 2015 – 2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala aj optimalizáciu rozsahu vykonávaných činností. Zavŕšením tohto procesu je aj zmena obchodného názvu spoločnosti. S účinnosťou od 1. júla 2018 mení obchodné meno z pôvodného „Vodárenské a technické služby, s.r.o.,“ na nové „Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.“.

Z uvedeného dôvodu bude Spoločnosť používať v obchodnom styku obchodné meno „Vodárenské a technické služby, s.r.o.,“ už len do 30. júna 2018. Od 1. júla 2018 bude Spoločnosť používať v obchodnom styku obchodné meno „Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.“.

Zmena obchodného mena Spoločnosti nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv a iných právnych vzťahov. Práva a povinnosti zo zmlúv a iných právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a zákazníkmi i obchodnými partnermi zostávajú zmenou obchodného mena Spoločnosti zachované a nedotknuté a zmluvné strany pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv budú vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv.

Okrem zmeny obchodného mena Spoločnosti nedošlo k žiadnej inej zmene identifikačných údajov (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.) ani kontaktných údajov (telefónne čísla) Spoločnosti, okrem zmeny adries elektronickej pošty zamestnancov Spoločnosti (info@vshc.sk) a webového sídla na www.vshc.sk. Nové webové sídlo bude možné používať od 1. júla 2018.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. naďalej zostáva stabilným, efektívnym a dôveryhodným poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie pitnej vody v meste Hlohovec.