Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa VSHC, s.r.o.

M E S T O   H L O H O V E C

M E S T O   H L O H O V E C

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

 

Identifikačné údaje:

Obchodné meno:                   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Sídlo:                                      Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

IČO:                                       36255556

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14263/T.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., je prevádzkovateľom verejného vodovodu, verejnej kanalizácie v meste Hlohovec a čističky odpadových vôd.

Ďalšie informácie o spoločnosti sú dostupné na https://vshc.sk/vyrocne-spravy/.

 

Informácie o funkcii:

 • riadenie spoločnosti
 • zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
 • vedenie pracovného tímu
 • funkcia konateľa spoločnosti bude vykonávaná na základe zmluvy o výkone funkcie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

 

Požiadavky na funkciu:

 1. Kvalifikačné požiadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • riadiaca prax v obchodnej spoločnosti porovnateľnej veľkosti minimálne 5 rokov
 • prax v oblasti vodárenstva výhodou
 1. Ďalšie požiadavky:
 • schopnosť viesť a riadiť tím za stanovenými cieľmi
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • flexibilita
 • práca s PC (MS Office, internet)
 • vodičský preukaz skupiny B
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
 • bezúhonnosť

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:

 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • písomný návrh projektu rozvoja Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., v rozsahu minimálne 4 a maximálne 8 strán A4
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 27. 11. 2019 do 13:00 na adresu:

Mestský úrad Hlohovec
Sekretariát
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

 

Na obálku uveďte „Výberové konanie – konateľ Vodárenskej spoločnosti Hlohovec – neotvárať“.

V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie

 

Informácie o priebehu výberového konania:

 1. časť – verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)
 2. časť – neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)

Po uskutočnení výberového konania a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 Predpokladaný nástup do funkcie od  5. 12. 2019.

  

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec