OZNÁMENIE o zlúčení spoločností Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. a MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.

Vodárne prichádzajú so sériou noviniek pre odberateľov

S účinnosťou od 1.1.2021 sa spoločnosť MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. sa zlúčila so spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., ktorá zároveň odo dňa účinnosti  preberá všetky práva a záväzky spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o..

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bude pokračovať a rozvíjať doterajšie aktivity zaniknutej spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. v oblasti prevádzkovania mestskej čistiarne odpadových vôd.

Z uvedeného dôvodu žiadame zmluvných a obchodných partnerov spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. o zaregistrovanie uvedenej zmeny vo Vašich adresároch a databázach, ako aj zmenu údajov v prípade, ak nám na základe doterajších obchodných vzťahov vystavujete daňové doklady (faktúry).

Nové faktúry a daňové doklady Vás prosíme vystavovať už na:

  • Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
  • so sídlom Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
  • IČO: 36 255 556
  • IČ DPH: SK2020173705
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14263/T

 

Podrobnejšie informácie

Dňa 18.11.2020 bola medzi zanikajúcou spoločnosťou MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o, so sídlom M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 132 031 a jej nástupníckou spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., so sídlom Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 255 556 v súlade s ustanoveniami § 69 a § 218a a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená zmluva o zlúčení.

 

Zlúčenie spoločností v súlade s ust. § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021.

V súlade s ustanovením § 69a ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v platnom znení Vám oznamujeme, že dňom 01.01.2021 dôjde zároveň k prechodu majetku, všetkých pohľadávok a k prevzatiu všetkých záväzkov spoločnosti MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. na spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. .

Na základe toho zostanú v platnosti aj doterajšie zmluvné vzťahy medzi MESTSKÁ ČOV, spol. s r. o. a tretími stranami.