Nová konateľka v mestskej vodárenskej spoločnosti sa ujala funkcie

M E S T O   H L O H O V E C

Novou konateľkou Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s. r. o. sa od 1. apríla stala Monika Budaiová. Výmenu na poste konateľa za Tomáša Borovského, ktorý aktuálne spravuje mestský úrad, schválilo na základe výsledkov výberového konania ešte februárové mestské zastupiteľstvo.

M. Budaiová má dvadsaťjedenročnú prax v oblasti vodárenstva. Prišla z pozície vedúcej útvaru technickej evidencie majetku a GIS v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Nitra. Bola projektovou manažérkou v oblasti informačných systémov. Jej ambíciou je pokračovať v rozvoji spoločnosti a sústrediť pozornosť najmä na údržbu vodárenských a kanalizačných zariadení a objektov, tiež na plán obnovy, znižovanie strát, rozvoj technickej evidencie majetku a GIS, zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov i iné pre spoločnosť dôležité témy.

Na zoznámenie sa s prostredím nepotrebovala veľa času, pretože prichádza z inej vodárenskej spoločnosti a orientuje sa v tejto oblasti. „Po úvodnom krátkom zoznámení so zamestnancami sme hneď v prvý deň riešili poruchu na vodovodnom potrubí, reklamácie odberateľov a ďalšie prevádzkové udalosti. Postupne sa oboznamujem
s problematikou v oblasti ekonomiky, personalistiky a zmluvných partnerov. Teší ma, že na jednotlivých pracovných pozíciách sú zamestnanci, na ktorých sa môžem spoľahnúť a vedia mi poskytnúť relevantné informácie,“ uviedla nová konateľka.

Na najbližšie obdobie má jasné plány: „Na úvod objektívne posúdime súčasný stav, zrealizujeme interný audit prevádzkovaného majetku a jeho stavu, výrobno-technických procesov, technického vybavenia, existujúcich zmlúv, hardware/software vybavenia
a tiež účtovný a personálny audit. Zaktualizujeme prevádzkový poriadok, nastavíme ročnú cyklickú údržbu. Chystáme sa vytvoriť plán obnovy vodárenskej infraštruktúry.
Na existujúce a stále aktuálne projekty zabezpečíme stavebné povolenia. Tam, kde stavebné povolenie máme, rozbehneme investičné akcie. Samozrejme, stále pokračujeme v opatreniach na minimalizáciu odstávok a v znižovaní strát diagnostikou. Plánujeme tiež pravidelné výmeny vodomerov po ciachu.“

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bola založená v roku 2003 ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Od roku 2005 pôsobila pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. V období rokov 2015 – 2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala aj optimalizáciu rozsahu vykonávaných činností. Zavŕšením tohto procesu bola aj zmena obchodného názvu spoločnosti.
Od júla 2018 funguje ako Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

V Hlohovci 3. 4. 2019

Zuzana Hrinková Siebenstichová
referentka pre komunikáciu,
vonkajšie vzťahy a propagáciu