Napúšťate bazén z vodovodnej prípojky? Zvoľte vhodný čas a postup

Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Napriek tomu, že verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov, odberatelia využívajú odber pitnej vody aj na tento účel. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Za takýto sa považuje najmä veľký objem odobranej vody. Živelným napúšťaním bazénov odberatelia spôsobujú nepríjemnosti sebe, aj prevádzkovateľovi siete. Je potrebné mať na zreteli, že zákazník je oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti. Ak už chcete napustiť bazén z vodovodnej prípojky, pamätajte na to, že pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktorá ma za následok zhoršenie senzorických vlastností vody. Dochádza k zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody. Častým dôsledkom je aj pokles tlaku v rozvodnej sieti, čo môžu pociťovať aj ostatní odberatelia vody v danej lokalite.

 

Ako teda napustiť bazén a nespôsobiť problémy sebe i ostatným?

Bazén napúšťajte mimo odberovej špičky!

V našich podmienkach je najvhodnejšia doba na napúšťanie v čase od 22:00 do 04:00 a medzi 10:00 a 14:00.

Bazén napúšťajte pomaly!

Napúšťací ventil otvorte iba na polovicu. Napúšťanie rozdeľte do viac dní a nocí.

Dodržiavaním uvedených zásad využijete vodné zdroje efektívnym spôsobom a zároveň predídete vyššie popísaným negatívnym javom.

 

Vopred vám ďakujeme za rešpektovanie našich odporúčaní.