Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
205/2016 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec Dodatok č. 14 k Prevádzkovej zmluve - € 30/03/2021
Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany Zmluva o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním 08/03/2021
1112417 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny 01/03/2021
71/2021 Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec Zmluva o výkone verejnoprospešných služieb a prác 24/02/2021
A10609340 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/02/2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner 09/02/2021
9100087111 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 28/01/2021
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluva u združenej dodávke plynu 28/01/2021
122049920 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 22/01/2021
3964-P-01 Copy Office, s.r.o. Rádiová 39, 821 04 Bratislava Zmluva o prenájme-3964-P-01 12/01/2021