RNDr. Denisa Bartošová

Člen dozornej rady

Vznik funkcie: 1. 1. 2016

Životopis

Vzdelanie

  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor Ochrana prírodného prostredia
  Doplňujúce pedagogické štúdium – odbor biológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zamestnania

2015 – súčasnosť Mesto Hlohovec, prednostka MsÚ Hlohovec
2015 – 2015 Welding s.r.o., vedúca úseku personálnej práce, výchovy a vzdelávania
1991 – 2014 Mesto Piešťany
  Prednostka mestského úradu (2003-2014)
  Vedúca Odboru životného prostredia (1999-2003)
  Vedúca Referátu životného prostredia (1993-1999)
  Vedúci odborný referent pre životné prostredie (1991-1993)
1991 – 1991 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Chemickotechnologická fakulta, odborný asistent
1990 – 1991 Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, študijný pobyt v odbore ekológia, pedagogická činnosť
1990 – 1990 Mesto Hlohovec, Kolégium hlavného architekta mesta Piešťany, samostatný odborný referent životného prostredia
1987 – 1989 Slovenská akadémia vied v Bratislave, vedecká pomocná sila
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pedagogická pomocná sila

Členstvá v orgánoch

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií pred nástupom do funkcie

  Predsedníčka Kontrolnej komisie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
  Viceprezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
  Členka Rady Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

 

Späť na ORGÁNY SPOLOČNOSTI