ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC: – „REKONŠTRUKCIA VODOVODU NA UL. KPT. NÁLEPKU, HLOHOVEC“

Obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle bodu 32.1.4 súťažných podkladov zo dňa 30. 07. 2018 pred podpisom zmluvy, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor